POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka Prywatności) określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej: www.nasza-chorwacja.pl (dalej: Nasza strona internetowa/Strona internetowa) oraz wykorzystywania plików cookies.
 2. Administratorem Strony internetowej jest  Marcin Szymkowiak, Smolna 13d/3, 61-008 Poznań (dalej: Administrator).
 3. Administrator dba o zapewnienie najwyższego standardu ochrony prywatności użytkowników Strony internetowej. Gromadzi i przechowuje dane na temat użytkowników swojej Strony internetowej oraz wykorzystuje je do realizacji usług świadczonych na żądanie lub za zgodą użytkownika.

 1. PLIKI COOKIES

Pamiętaj – Moja strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poniżej przedstawiam kilka istotnych szczegółów z nimi związanych.

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

To nic innego jak dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych (czyli np. w pamięci komputera).

Stosowane przeze mnie pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, zazwyczaj zawierają one: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów.

Pliki cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z urządzeń użytkownika.

 1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.
 2. cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w ich parametrach bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

 1. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

 1. Cookies własne (umieszczane przeze mnie) wykorzystywane są w celu:

 1. Cookies zewnętrzne umieszczane przez moich partnerów w celu:

 1. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

 1.   Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia z poziomu własnej przeglądarki internetowej.
 2.   Ograniczenie używania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na mojej stronie internetowej.
 3.   Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na Twoim urządzeniu.

 1. DANE OSOBOWE

Korzystając z mojej strony internetowej możesz wysłać mi zapytanie. Wypełniając specjalny formularz przekazujesz dane takie jak: nazwa firmy, dane osoby kontaktowej, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, warunkuje jednak nawiązanie kontaktu ze mną.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu skutkuje jego brakiem.
 2.  Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w większości przypadków Twoja zgoda, tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO) oraz konieczność realizacji umowy/podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3.  W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest również uprzednia Twoja zgoda (art. 6 lit. a RODO).
 4.  W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania także jest uprzednia Twoja zgoda (art. 6 lit. a RODO).

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane za Twoją zgodą zaznaczoną w formularzu.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe przetwarzam zgodnie z zasadami:
 1. Wdrożyłem i stosuję środki techniczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych.
 2. Wszyscy moi pracownicy i współpracownicy, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, zostali odpowiednio przeszkoleni, działają w oparciu o specjalne upoważnienia i są związani umowami o zachowaniu poufności.

 1. DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Z założenia wszelkie moje działania kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiadają informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na mojej Stronie Internetowej proszę o skontaktowanie się ze mną w celu usunięcia tych danych z bazy.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podmiotami, którym mogę powierzać Twoje dane osobowe są: moi pracownicy oraz współpracownicy a także biura rachunkowe, kancelarie prawne oraz inni zaufani partnerzy. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 2. Nie przekazuję i nie będę przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 1. TWOJE PRAWA

 1. PRAWO DO INFORMACJI

Masz prawo do uzyskania ode mnie potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji (art. 15 RODO).

 1. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Masz prawo do żądania ode mnie niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO).

 1. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Masz prawo do żądania ode mnie niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO).

 1. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Masz prawo do żądania ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO).

 1. PRAWO DO OTRZYMANIA DANYCH

Masz prawo do otrzymania ode mnie Twoich danych osobowych zapisanych na nośniku oraz do przekazania ich innemu administratorowi (art. 20 RODO).

 1. PRAWO SPRZECIWU

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO).

 1. PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Ciebie cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody co do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia przeze mnie usług. O tym fakcie, poinformuję Ciebie niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Ciebie oświadczenia na adres e-mail: admin@nasza-chorwacja.pl

Przykładowa treść oświadczenia:

Ja (imię i nazwisko, adres zamieszkania) cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wpisac dane osobe  

 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzam Twoje dane osobowe przez czas trwania negocjacji  handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym jestem zobowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa). Po upływie wskazanych okresów dane zostaną zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności odnosi się tylko i wyłącznie do mojej strony internetowej. Na stronie internetowej mogą być umieszczane linki lub odniesienia do innych stron internetowych, które posiadają własną, odrębną Politykę Prywatności.
 2. Polityka Prywatności może podlegać zmianom spowodowanym rozwojem technologii internetowej bądź zmianami przepisów prawa. Każdy użytkownik mojej strony internetowej powinien cyklicznie zapoznawać się z zapisami tego dokumentu.